Plan Miesięczny w grupie 5-6 latki na Luty 2022

Plan Miesięczny w grupie 5-6 latki na Luty 2022

Plan miesięczny pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc luty

w grupie 6-latków

Supersmyki. Poziom B+. Plany miesięczne – drugie półrocze

 

Luty, tydzień 1.
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Kim będę, gdy dorosnę?
Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

–        tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań

–        wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

Językowa aktywność dziecka

·         określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu

·         rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej

·         rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)

·         nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)

·         nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

Artystyczna aktywność dziecka

o   improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki

o   wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków

o   samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·         zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych

·         rozumienie znaczenia higieny osobistej

·         bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

·         zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

–        wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

–        szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym

–        czynny udział w dekorowaniu sali

–        podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

–        określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku

–        określanie swoich zainteresowań

–        samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie

–        wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny

–        werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)

–        ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)

–        czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie

–        inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy

–        unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania

–        wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny

–        ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas

–        współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach

–        pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego

–        prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych

·         wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku

·         nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę

·         podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

·         planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu

·         zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie

·         poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji

Językowa aktywność dziecka

1        sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach

2        samodzielne układanie opowiadań

3        posługiwanie się poprawną mową

4        poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym

5        formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat

6        próby samodzielnego czytania

7        rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów

8        rozpoznawanie liter pisanych

9        wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań

10    wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie

11    liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską

12    rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską

13    czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań

14    rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz

15    czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

Artystyczna aktywność dziecka

2        samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym

3        tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)

4        wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych

5        wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych

6        improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki

7        śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością

8        słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice

9        wymienienie nazwisk znanych artystów

10    poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem

11    opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej

12    samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy

13    uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań

14    poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba z wykorzystaniem literatury, filmu

15    poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji

16    uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

Poznawcza aktywność dziecka

–        inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci

–        uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych

–        indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami

–        rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii

–        rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń

–        słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów

–        orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.

–        posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym

–        dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

–        zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu

–        nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)

–        rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

–        rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

–        rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?

–        rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

–        rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41–45, 50, 52–54, 56, 57, 59–61, 65–69, 68, 71–74, 77, 78).

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         rozwijanie mowy, zapoznanie z wybranymi zawodami,

·         rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

1. Zawody z przeszłości  

·         Witaj, przyjacielu! – zabawa powitalna.

 

·         Muzyczna zmiana – zabawa orientacyjno-porządkowa.

·         Oglądanie zdjęć. Opowiadanie, co Mela lubi robić wiosną.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 21.

·         Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Kim będę, kiedy dorosnę?

·         Policz sylaby – zabawa ruchowa.

 

·         Odkrywanie litery c, C: małej i wielkiej, drukowej i pisanej.

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Jak z gumy – zabawa rozwijająca współpracę w grupie; Skoki przez gumę – zabawa ruchowa.

·         Jaki zawód wybrać mam – zapoznanie z piosenką tygodnia.

·         Jaki jest policjant? – zabawa rozwijająca słownictwo.

·         Zabawy w wybranym kąciku zainteresowań.

Dziecko:

–        odnajduje pary przyjaciół witających się tym samym gestem,

–        bierze udział w zabawie,

 

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

–        wykonuje ćwiczenie zgodnie z instrukcją,

–        odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu, wymienia nazwy poznanych zawodów,

–        odnajduje cyfrę odpowiadającą liczbie sylab w słowie,

–        dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery,

–        podczas zabawy przestrzega ustalonych zasad,

 

 

 

–        uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,

 

–        podaje cechę związaną z danym zawodem,

 

–        zgodnie bawi się z kolegami w wybranym kąciku.

 

IV.2

 

 

I.5

 

 

IV.2

 

 

I.5

 

IV.2, IV.5,

IV.20

 

 

 

I.5

 

 

IV.2, IV.4,

IV.8

 

I.5, III.5

 

 

 

 

 

IV.7

 

 

IV.2, IV.20

 

 

I.6

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1, 5

 

1, 5

 

 

 

 

1

 

 

1, 5

 

 

1, 7

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

1, 6

 

 

1

Kp, cz. 3, s. 1–5
Td, nr 4, 49

 

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         wprowadzanie do zapisu, działań matematycznych ze znakiem „+”, rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 9,

·         rozwijanie sprawności fizycznej.

2. Zawody moich rodziców  

·         Witaj, przyjacielu! – zabawa powitalna.

 

·         Słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej Za górami, za lasami.

·         Dawne zawody i obecne zawody – praca z tablicą demonstracyjną.

·         Pracowici rodzice – zabawa rozwijająca mowę oraz umiejętność słuchania.

·         Zeszyt Supersmyka – pisanie liter c, C po śladach i samodzielnie.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 21.

·         Zapoznanie ze znakiem matematycznym „+”.

 

 

·         Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 11.

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Kto pracuje w naszej okolicy? – spacer połączony z obserwacją kierowaną; Śnieżne ślady – zabawa ruchowa.

·         Utrwalenie refrenu piosenki Jaki zawód wybrać mam. Nauka pierwszej zwrotki piosenki.

·         Znikające przedmioty – zabawa rozwijająca spostrzegawczość.

·         Zeszyt Supersmyka – rozwijanie umiejętności dodawania, rozwijanie sprawności manualnej.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        odnajduje pary przyjaciół witających się tym samym gestem,

–        zapamiętuje nazwy zawodów wymienionych w wierszu,

–        poprawnie odpowiada na pytania zadawane przez N.,

 

 

–        opowiada o pracy rodziców kolegi z pary,

 

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

–        wykonuje ćwiczenie zgodnie z instrukcją,

–        zapisuje działania matematyczne ze znakiem „+”, rozwija umiejętności dodawania w zakresie 9,

–        rozwija sprawność fizyczną,

 

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i spaceru,

 

 

 

 

–        śpiewa refren i zwrotkę piosenki,

 

 

 

–        odgaduje, jaki przedmiot zniknął i do jakiego zawodu należał,

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

 

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

 

IV.2

 

 

IV.3, IV.6,

IV.20

 

IV.20

 

 

 

IV.2, IV.20

 

 

 

I.7, I.9, IV.8

 

 

 

I.5

 

IV.8, IV.15

 

 

 

 

I.8

 

 

 

I.5, III.5

 

 

 

 

 

IV.7

 

 

 

 

IV.7

 

 

I.7, I.9, IV.8,

IV.15

 

 

 

I.6

 

 

1

 

 

1, 7, 6

 

 

1, 5, 6, 7

 

 

 

1

 

 

 

1, 5

 

 

 

1, 5

 

3, 5

 

 

 

 

1, 5

 

 

 

1, 6

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

 

 

1

 

 

1, 3, 8

 

 

 

 

1

Kp, cz. 3, s. 6

Td, nr 50

ZS, s. 55–56

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         wyrabianie zdolności koncentracji uwagi podczas działania, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

·         wzbogacenie wiedzy o wybranych zawodach.

3. Gdy dorosnę, będę…  

·         Witaj, przyjacielu! – zabawa powitalna.

 

·         W warsztacie tkackim – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

·         Sporty zimowe – gra memory.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 21.

·         Zabawy z piosenką Jaki zawód wybrać mam.

 

 

·         A gdy dorosnę, zostanę…

 

·         Zabawy na świeżym powietrzu: To tylko pół minuty – zabawa rozwijająca wytrzymałość; Rzut za trzy punkty – zabawa rozwijająca celność.

·         Zawodowe sekrety – zabawa dydaktyczna.

 

 

·         Zabiegani pracownicy – zabawa ruchowa.

 

·         Ćwiczenia z literą.

 

 

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        odnajduje pary przyjaciół witających się tym samym gestem,

–        tworzy przeplatankę z pasków papieru,

 

 

–        gra w grę z kolegą,

 

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        reaguje w szybkim tempie na ustalone sygnały, przyporządkowuje ustalone ruchy do odpowiednich dźwięków,

–        wie, na czym polega praca w nowo powstałych zawodach,

–        podczas zabaw przestrzega ustalonych zasad,

 

 

 

 

 

–        podaje prawdziwe i fałszywe informacje o zawodzie przedstawionym na wylosowanej ilustracji,

–        reaguje zmianą miejsca na usłyszane nagranie odgłosu,

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.2

 

 

IV.11

 

 

 

IV.9

 

I.5

 

IV.7

 

 

 

 

IV.20

 

 

I.5, III.5

 

 

 

 

 

 

IV.5

 

 

 

 

I.5

 

IV.8

 

 

 

I.6

 

 

1

 

 

1, 6

 

 

 

1, 6, 7

 

1, 5

 

8

 

 

 

 

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1, 6

 

 

 

 

1

 

1, 5

 

 

 

1

 

Kp, cz. 3, s. 7–8

Td, nr 49
W, karta 19, karta 36, karta z literą

 

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         dostrzeganie zachodzących zmian technologicznych,

·         rozwijanie sprawności fizycznej.

4. Dawne przedmioty i ich współczesne odpowiedniki  

·         Witaj, przyjacielu! – zabawa powitalna.

 

·         Jak powstały nazwy zawodów? – zabawa językowa.

·         Zeszyt Supersmyka – dokonywanie analizy słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 21.

·         Cuda techniki wokół nas.

 

·         Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 11.

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Szkoła zawodów – zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość; Klasy z zawodami – zabawa tradycyjna.

·         Utrwalenie melodii piosenki Jaki zawód wybrać mam.

·         Zawodowa orkiestra – instrumentacja piosenki.

·         Budujemy mosty – zabawa konstrukcyjna.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        odnajduje pary przyjaciół witających się tym samym gestem,

–        podaje nazwę zawodu na podstawie podanego słowa,

 

–         poprawnie wykonuje zadania,

 

 

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        wie, jak na przestrzeni lat zmieniały się wybrane urządzenia,

–        aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

 

–        słucha melodię piosenki,

 

 

–        gra na instrumencie perkusyjnym zgodnie z ustaloną kolejnością,

–        układa z klocków most nad rozłożoną wstążką,

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.2

 

 

IV.6

 

 

I.7, I.9, IV.2

 

 

 

I.5

 

IV.1, IV.2

 

 

I.8

 

 

 

I.5

 

 

 

 

 

IV.7

 

 

IV.7

 

 

IV.11

 

I.6

 

1

 

 

1, 6

 

 

1, 5

 

 

 

1, 5

 

3, 5

 

 

1, 5

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

1, 8

 

 

1, 7

 

1

 

 

Kp, cz. 3, s. 9

ZS, s. 57

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         zapoznanie z postacią wynalazcy, zapoznanie z wybranymi wynalazkami,

·         rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych, dbanie o estetykę wykonania pracy.

5. Wynalazki  

·         Witaj, przyjacielu! – zabawa powitalna.

 

·         Zawody przyszłości – zabawa słowotwórcza.

·         Uzupełnianie brakujących liter w wyrazach.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 21.

·         Być jak Leonardo da Vinci.

·         W warsztacie wynalazcy – zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współpracy.

·         Konstruktor zabawek – zabawy plastyczno-techniczne.

 

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Sztuka latania – testowanie projektów wykonanych na zajęciach; Roboty – zabawa ruchowa.

·         Śpiew – zbiorowy i indywidualny – piosenki Jaki zawód wybrać mam.

·         Przypomnienie zabaw muzycznych z całego tygodnia.

·         Dokręcanie śrubki – zabawa w ruchowy głuchy telefon.

·         Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        odnajduje pary przyjaciół witających się tym samym gestem,

–        wymyśla nowe nazwy zawodów,

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        wie, kim jest wynalazca, zna wybrane wynalazki,

–        wykonuje czynność inspirowaną pracą wynalazcy,

 

 

–        wykonuje pracę plastyczno-techniczną, starannie wykonuje pracę plastyczno-techniczną,

–        podczas zabaw przestrzega ustalonych zasad,

 

 

 

 

 

–        śpiewa piosenkę,

 

 

 

–        aktywnie uczestniczy w zabawach,

 

–        powtarza ruch kolegi na tej samej części jego ciała,

 

 

–        odpowiada na pytanie tygodnia,

 

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.2

 

 

IV.6

 

IV.4

 

 

 

I.5

 

IV.2, IV.11

 

I.5

 

 

 

 

IV.8, IV.11

 

 

 

I.5, IV.19

 

 

 

 

 

 

IV.7

 

 

 

IV.7

 

 

 

I.5

 

 

III.5, IV.1, IV.2

 

I.6

 

1

 

 

1, 6

 

1, 5

 

 

 

1, 5

 

1, 3, 5

 

1, 7

 

 

 

 

1, 8

 

 

 

1, 7

 

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

 

1, 5, 8

 

 

 

1

 

 

 

1, 3, 3, 6, 8

 

 

1

 

W, karta Supersmyka

 

Luty, tydzień 2.
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?
Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań

·         wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

Językowa aktywność dziecka

·         określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu

·         rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej

·         rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)

·         nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)

·         nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

Artystyczna aktywność dziecka

·         improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki

·         samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·         zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych

·         rozumienie znaczenia higieny osobistej

·         bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii

·         podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych

·         wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

·         szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym

·         czynny udział w dekorowaniu sali

·         podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         określanie swoich zainteresowań

·         samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie

·         wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny

·         wskazywanie przeciwieństw poznanych wartości, np.: zło, nieuczciwość, kłamstwo; zwracanie uwagi na ich nieakceptowanie społeczne

·         ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)

·         unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania

·         wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny

·         ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas

·         pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego

·         prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych

·         podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

·         planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu

·         poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej

Językowa aktywność dziecka

·         sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach

·         układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń

·         samodzielne układanie opowiadań

·         posługiwanie się poprawną mową

·         poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym

·         formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat

·         tworzenie książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela

·         wykonywanie ćwiczeń różnicujących głoski opozycyjne, np.: t – d, r – l, p – b

·         próby samodzielnego czytania

·         rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów

·         rozpoznawanie liter pisanych

·         wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań

·         wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie

·         liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską

·         rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską

·         czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań

·         rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz

·         czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

Artystyczna aktywność dziecka

·         samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym

·         tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)

·         wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych

·         improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki

·         śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością

·         słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice

·         poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem

·         opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej

·         odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda

·         wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi

·         przygotowywanie przedstawień wybranych baśni poprzez przydzielanie ról, przygotowywanie scenografii i akcesoriów

·         swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci

·         ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny

·         samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy

·         uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań

·         poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba z wykorzystaniem literatury, filmu

·         uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

Poznawcza aktywność dziecka

·         inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci

·         dostrzeganie roli zabawy w rozwoju kompetencji językowych, społecznych, kontroli emocji i zdolności twórczych

·         rysowanie z wyobraźni

·         uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych

·         indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami

·         rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii

·         rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń

·         orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd

·         posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym

·         dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

·         rozpoznanie cyfry i liczby 10

·         zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu

·         nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)

·         rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

·         rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

·         rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

·         rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41–45, 50, 52–54, 56, 58–61, 65–69, 68, 71–74, 77, 78)

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         rozwijanie mowy,

·         rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

1. Książki z mojej półki  

·         Przywitanie jak z bajki – zabawa powitalna.

·         Co znajdziemy w naszej sali? – zabawa orientacyjno-porządkowa.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 22.

·         Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Kłopoty Kopciuszka.

·         Pajacyki – zabawa ruchowa.

 

·         Odkrywanie litery p, P: małej i wielkiej, drukowej i pisanej.

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Wioska smerfów – zabawa z elementami pantomimy; Bajkowy ogród przedszkolny – zabawa twórcza.

·         Bajkowe marzenia – zapoznanie z piosenką tygodnia.

·         Podziel na sylaby, podziel na głoski – zabawa językowa z piłką.

·         Zabawy w wybranym kąciku zainteresowań.

Dziecko:

–        powtarza sposób przywitania postaci z baśni,

–        wskazuje przedmioty posiadających określone cechy,

 

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

–        naśladuje ruchy pajacyka poruszanego sznurkami przez kolegę,

–        dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

 

–        uważnie słucha piosenki, śpiewa jej zwrotkę,

 

–        dzieli słowa na sylaby (lub głoski),

 

 

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

I.5

 

I.5, IV.7

 

 

 

I.5

 

IV.2, IV.5

 

 

 

 

 

I.5

 

 

IV.2, IV.4, IV.8

 

IV.8, I.5, III.5

 

 

 

 

 

 

IV.7

 

 

IV.2

 

 

 

I.6

 

1

 

1

 

 

 

1, 5

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1, 5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

1

 

 

 

1

Kp, cz. 3, s. 10–13

Td, nr 4

 

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 10,

·         rozwijanie sprawności fizycznej.

2. Postacie znane i lubiane  

–        Przywitanie jak z bajki – zabawa powitalna.

·         Koty są wśród nas – zapoznanie z Dniem Kota.

·         Zeszyt Supersmyka – pisanie liter p, P po śladach i samodzielnie.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 22.

·         Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10.

·         Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 11.

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Uciekaj, myszko, do dziury – zabawa ruchowa; Schowany kotek – zabawa słuchowa.

·         Utrwalenie piosenki Bajkowe marzenia. Nauka drugiej zwrotki piosenki.

·         Baśniowe symbole – ćwiczenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

·         Zeszyt Supersmyka – pisanie liczby 10 po śladach i samodzielnie. Przeliczanie.

·         Na półce z książkami – zabawa rozwijająca spostrzegawczość.

·         Każda książka – dziecięce definicje.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        powtarza sposób przywitania postaci z baśni,

–        wypowiada się na temat kotów,

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        liczy w zakresie 10, pisze cyfrę 10,

–        aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

 

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

–        śpiewa zwrotki piosenki,

 

 

 

–        reaguje na dźwięk instrumentu i uniesiony przez N. obrazek,

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

 

 

–        zapamiętuje układ książek, odszukuje różnice w ich ułożeniu,

–        wymienia podobieństwa łączące książki,

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

I.5

IV.2, IV.5, IV.18

 

I.7, I.9, IV.8

 

 

 

I.5

 

IV.8, IV.15

 

 

I.8

 

 

I.5, III.5

 

 

 

 

IV.7

 

 

 

IV.7

 

 

 

I.7, I.9, IV.8,

IV.15

 

 

 

 

IV.15

 

 

IV.2, IV.19

 

I.6

 

1

 

1, 3

 

 

1, 5

 

 

 

1, 5

 

3

 

 

1, 5

 

 

1

 

 

 

 

1, 8

 

 

 

1, 8

 

 

 

1, 3

 

 

 

 

 

1, 7

 

 

1, 5

 

1

Kp, cz. 3, s. 1415

ZS, s. 5859

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni,

·         zapoznanie z zawodem bibliotekarza, zapoznanie ze sposobami korzystania z biblioteki.

3. Z wizytą w bibliotece  

·         Przywitanie jak z bajki – zabawa powitalna.

·         Ile brakuje? – zabawa matematyczna.

·         Tajemnica – zabawa matematyczna.

·         Kolorowanie pól na planszy według instrukcji, odczytywanie powstałych wyrazów. Zaznaczanie pętlą obrazka przedstawiającego odczytany wyraz.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 22.

·         Zabawy z piosenką Bajkowe marzenia.

 

 

 

·         Sekrety biblioteki.

 

 

 

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Siedmiomilowe buty – zabawa ruchowa; Domek na kurzej łapce – zabawa doskonaląca równowagę.

·         Puf! Oh! Auć! – zabawa dźwiękonaśladowcza.

·         Nazywanie przedmiotów na obrazku, dzielenie ich nazw na głoski. Łączenie przedmiotów, w których nazwach słychać głoskę p, z plecakiem Meli.

·         Bajkowy bal – zabawa taneczna.

·         Bajkowe Biuro Rzeczy Znalezionych – zabawa językowa.

·         Ćwiczenia z literą.

 

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

1        powtarza sposób przywitania postaci z baśni,

2        podpisuje działania klockami Nemi,

3        wykonuje działania matematyczne,

4        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

 

 

 

 

 

 

5        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

6        wykonuje dowolne improwizacje ruchowe do muzyki, tworzy pracę plastyczną podczas słuchania muzyki,

7        wie, na czym polega praca bibliotekarza, wie, w jaki sposób korzystać z zasobów biblioteki,

8        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

 

9        naśladuje odgłos wydawany przez bohatera baśni,

10    poprawnie wykonuje zadania,

 

 

 

 

 

 

 

11    powtarza ruch taneczny pokazywany przez N.,

12    wymyśla, jaka postać z baśni mogła zgubić dany przedmiot,

13    poprawnie wykonuje zadania,

14    zgodnie bawi się z kolegami.

 

I.5

 

IV.15

 

IV.15

 

I.7, IV.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.5

 

IV.7

 

 

 

 

IV.20

 

 

 

I.5, III.5

 

 

 

 

 

 

IV.2, IV.6

 

 

 

IV.2

 

 

 

 

 

 

 

I.5, IV.7

 

IV.3

 

 

IV.8

 

I.6

 

1

 

1, 3

 

1, 3

 

1, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 5

 

8

 

 

 

 

5

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

 

1, 5

 

 

 

 

 

 

 

1, 8

 

1

 

 

1, 8

 

1

 

 

Kp, cz. 3, s. 1618

Td, nr 51
W, karta z literą

 

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         zapoznanie z wybraną akcją społeczną, popularyzowanie czytelnictwa,

·         rozwijanie sprawności fizycznej.

4. Uwalniamy książki  

·         Przywitanie jak z bajki – zabawa powitalna.

·         Kopciuszek-maluszek – zabawa językowa.

·         Ile zostało? – zabawa matematyczna.

·         Zeszyt Supersmyka – dokonywanie analizy słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 22.

 

·         Jak uwolnić książkę?

 

 

·         Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 11.

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Deszcz gazet – zabawa ruchowa rozwijająca refleks; Hej, ho! – zabawa ruchowa.

·         Utrwalenie melodii piosenki Bajkowe marzenia.

·         Nasza orkiestra – instrumentacja piosenki.

·         Paluszkowa historia – masażyki.

 

·         Ozdabianie cyfry.

 

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

15    powtarza sposób przywitania postaci z baśni,

16    podaje rymy do nazw baśniowych postaci,

17    wykonuje działania matematyczne,

18    poprawnie wykonuje zadania,

 

 

19    wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

20    wie, na czym polega akcja „Uwolnij książkę”, interesuje się książkami,

21    aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

22    przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

23    słucha melodię piosenki,

 

 

24    gra na instrumencie podczas odpowiednich słów piosenki,

25    wykonuje masaż w górnych częściach pleców kolegi,

26    ozdabia cyfrę według własnego pomysłu,

27    zgodnie bawi się z kolegami.

 

I.5

 

IV.6

 

IV.15

 

I.7, I.9, IV.2

 

 

 

I.5

 

 

 

IV.1, IV.2,

IV.11

 

I.8

 

 

I.5

 

 

 

 

 

IV.7

 

 

IV.7

 

 

IV.1

 

 

 

IV.8

 

I.6

 

1

 

1

 

1, 3

 

1, 5

 

 

 

1, 5

 

 

 

1, 3

 

 

1, 5

 

 

1

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

1, 8

 

 

1

 

 

 

1, 8

 

1

W, karta z cyfrą do ozdabiania

ZS, s. 60

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         układanie i opowiadanie historyjek, tworzenie autorskiej książki,

·         zapoznanie z wybranymi związkami frazeologicznymi, wzbogacanie słownictwa.

5. Moja książka  

·         Przywitanie jak z bajki – zabawa powitalna.

·         Kto tu nie pasuje? – zabawa rozwijająca myślenie logiczne.

·         Zaskakujące historie – zabawa twórcza.

 

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 22.

·         O książkach wiemy już wszystko.

 

·         Tańczące pantofelki – zabawa taneczna.

·         Baśniowy świat – zabawy językowe i twórcze.

 

 

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Baśniowe pary – zabawa z piłką; Baba-Jaga patrzy – zabawa tradycyjna.

·         Śpiew – zbiorowy i indywidualny – piosenki Bajkowe marzenia.

·         Przypomnienie zabaw muzycznych z całego tygodnia.

·         Bohater jak żaden inny – praca twórcza.

·         Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        powtarza sposób przywitania postaci z baśni,

–        wskazuje obrazek niepasujący do pozostałych,

–        opowiada historię lub tworzy zdanie z wylosowanych słów,

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        ćwiczy myślenie przyczynowo-skutkowe, tworzy autorską książkę,

–        tańczy dopóki gra muzyka,

 

–        zna znaczenie wybranych związków frazeologicznych, poznaje (nowe) znaczenie słów wieloznacznych,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

–        śpiewa piosenkę,

 

 

 

–        aktywnie uczestniczy w zabawach,

 

–        rysuje baśniowy portret,

 

–        odpowiada na pytanie tygodnia,

 

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

I.5

 

IV.3

 

 

IV.2

 

 

I.5

 

IV.5, IV.6,

IV.8

 

I.5, IV.7

 

 

IV.2, IV.5

 

 

 

 

I.5, IV.2

 

 

 

IV.7

 

 

 

 

IV.7

 

 

IV.1, IV.8

 

III.5, IV.1,

IV.2

 

I.6

 

1

 

1, 7

 

 

1

 

 

1, 5

 

1, 8

 

 

1, 8

 

 

1, 5

 

 

 

 

1

 

 

 

1, 8

 

 

 

 

1, 5, 8

 

 

1, 8

 

1, 5, 8

 

 

1

 

Kp, cz. 3, s. 19
W, karta 20, karta Supersmyka

 

 

Luty, tydzień 3.
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Gdzie puka sztuka?
Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań

·         wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

Językowa aktywność dziecka

·         określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu

·         rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej

·         rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)

·         nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)

·         nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

Artystyczna aktywność dziecka

·         improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki

·         samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·         zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych

·         rozumienie znaczenia higieny osobistej

·         bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii

·         graficzne przedstawienie za pomocą odpowiednio dobranych środków wyrazu (np. kreski, koloru) różnych stanów emocjonalnych

·         wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

·         szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym

·         czynny udział w dekorowaniu sali

·         podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         określanie swoich zainteresowań

·         samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie

·         wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny

·         werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)

·         ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)

·         unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania

·         wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny

·         ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas

·         współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach

·         pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego

·         prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

·         poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw

·         podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych

·         nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę

·         podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

·         planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu

·         zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie

·         poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji

·         poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie

Językowa aktywność dziecka

·         sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach

·         samodzielne układanie opowiadań

·         posługiwanie się poprawną mową

·         układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń

·         formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat

·         wykonywanie ćwiczeń różnicujących głoski opozycyjne, np.: t – d, r – l, p – b

·         próby samodzielnego czytania

·         rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów

·         rozpoznawanie liter pisanych

·         wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań

·         wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie

·         liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską

·         rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską

·         czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań

·         rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz

·         czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

Artystyczna aktywność dziecka

·         samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym

·         tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)

·         wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych

·         wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych

·         improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki

·         śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością

·         śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru

·         rozpoznawanie piosenek na podstawie wystukanego rytmu, zanuconej, zagranej melodii

·         słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice

·         poznawanie słów związanych ze sztuką: obraz, rzeźba, portret, autoportret, reprodukcja, zabytek, stosowanie ich, wyrażanie nastroju danego obrazu, pracy plastycznej ruchem lub za pomocą innych środków ekspresji,

·         zwracanie uwagi na otaczające nas piękno, będące wytworem działalności człowieka – architektura wnętrz, architektura zieleni

·         wymienienie nazwisk znanych artystów

·         poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem

·         opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej

·         tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą

·         odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda

·         wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi

·         samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy

·         poznawanie zawodów związanych z filmem: aktor, reżyser, kompozytor, charakteryzator

·         uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

Poznawcza aktywność dziecka

·         inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci

·         uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych

·         indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami

·         rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii

·         rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń

·         słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów

·         orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.

·         posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym

·         dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

·         rozpoznawanie cyfry i liczby 10

·         zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu

·         nazywanie źródeł dźwięków

·         nazywanie muzyki innych narodów

·         nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)

·         rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

·         rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

·         rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?

·         rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

·         rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 4145, 50, 5254, 5661, 6569, 68, 7174, 77, 78).

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         rozwijanie mowy,

·         rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

1. Kino  

·         Kolorowe przywitanie – zabawa powitalna.

·         Rytmiczne kroki – zabawa orientacyjno-porządkowa.

·         Znaki do zadań specjalnych – zabawa rozwijająca percepcję wzrokową.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 23.

·         Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Sztuka niejedno ma imię.

·         Przyśpiesz zwolnij – zabawa ruchowa.

 

·         Odkrywanie litery r, R: małej i wielkiej, drukowej i pisanej.

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Rozładowane roboty – zabawa ruchowa rozwijająca świadomość ciała; Głoski i imiona – zabawa ruchowa.

·         Ulica Sztuk Przepięknych – zapoznanie z piosenką tygodnia.

·         R jak robot – zabawa twórcza.

 

·         Zabawy w wybranym kąciku zainteresowań.

Dziecko:

1        wita się w wymyślony przez siebie sposób,

2        stawia kroki zgodnie z rytmem wyklaskiwanym przez N.,

3        odnajduje litery w tekstach na stronach gazet,

 

4        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

5        odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

6        wykonuje podane czynności w tempie podawanym przez N.,

7        dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery,

8        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

9        uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,

10    rysuje robota wykorzystując kształt litery R,

11    zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.1

 

I.5, IV.7

 

 

IV.8, IV.9

 

 

 

I.5

 

IV.2, IV.5

 

 

I.5

 

 

IV.2, IV.4,

IV.8

 

 

I.5, III.5

 

 

 

 

IV.7

 

 

 

IV.4, IV.8

 

 

I.6

 

1

 

1

 

 

1, 5

 

 

 

1, 5

 

1, 8

 

 

1

 

 

1, 5

 

 

 

1

 

 

 

 

1, 8

 

 

 

1

 

 

1

Kp, cz. 3, s. 2023

Td, nr 4, 53

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         wprowadzanie do zapisu działań matematycznych ze znakiem „–„, rozwijanie umiejętności liczenia,

·         rozwijanie sprawności fizycznej.

2. Teatr  

·         Teatralne przywitanie – zabawa powitalna.

 

·         W teatrze – praca z tablicą demonstracyjną.

·         Zeszyt Supersmyka – pisanie liter r, R – po śladach i samodzielnie.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 23.

·         Zapoznanie ze znakiem matematycznym .

 

 

·         Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 12.

 

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Abecadło w ogrodzie przedszkolnym; Kostka i ruch – zabawy ruchowe.

·         Utrwalenie refrenu piosenki Ulica Sztuk Przepięknych. Nauka pierwszej zwrotki piosenki.

·         Prawda czy fałsz? – rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania.

·         Zeszyt Supersmyka – dokonywanie analizy słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej.

·         Jak w teatrze greckim – zabawa teatralna.

 

·         Gdyby rekwizyty potrafiły mówić – zabawa twórcza.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        pokazują wylosowaną emocję podczas powitania,

–        poznaje wygląd sali teatralnej,

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        pisze działania matematyczne ze znakiem „–„, rozwija umiejętność liczenia,

–        aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

–        śpiewa zwrotkę i refren piosenki,

 

 

 

 

–        wskazuje poprawne i fałszywe zdania,

 

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

–        rysuje emocje na papierowej masce, bierze udział w przedstawieniu,

–        wymyśla, gdzie może być użyty,

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.1

 

 

IV.2

 

I.7, I.9, IV.8

 

 

I.5

 

IV.8, IV.15

 

 

 

 

I.8

 

I.5, III.5

 

 

 

 

 

IV.7

 

 

 

 

IV.7

 

 

 

I.7, I.9, IV.2

 

 

 

IV.1, IV.8

 

 

IV.2, IV.6

 

I.6

 

1

 

 

1, 6

 

1, 5

 

 

1, 5

 

1, 8

 

 

 

 

1, 5

 

1

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

 

 

1

 

 

 

1, 5

 

 

 

1, 6, 8

 

 

1

 

1

Kp, cz. 3, s. 24, 25

Td nr 53
W, kartoniki z liczbami oraz znakami =, –

ZS, s. 61–62

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         rozwijanie percepcji słuchowej,

·         zapoznanie z różnymi rodzajami muzeów.

 

 

3. Muzeum  

·         Kolorowe przywitanie – zabawa powitalna.

·         Wiadomości matematyczne – zabawa matematyczna na uważność.

·         Biało na czarnym – zabawa plastyczna.

 

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 23.

·         Zabawy z piosenką Ulica Sztuk Przepięknych.

 

·         Co możemy zobaczyć w muzeum?

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Sztuka z przyrody – tworzenie kompozycji techniką land art; Kolory – zabawa ruchowa.

·         Oglądanie zdjęć obrazów. Słuchanie instrukcji i rysowanie drogi, która wskaże, w jakiej kolejności Mela zwiedzała sale muzealne. Opowiadanie, co przedstawia wybrany obraz.

·         Odszukiwanie w naklejkach i naklejanie na półkach eksponatów zgodnie z podanymi kodami.

·         Rzeźbiarze i rzeźby – zabawa ruchowa rozwijająca świadomość ciała i współpracę.

·         Ćwiczenia z literą.

 

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        wita się w wymyślony przez siebie sposób,

–        na podstawie rysunku na plecach odlicza żetony,

 

 

 

–        eksperymentuje z gumką tak, aby powstał obrazek,

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        stara się rozpoznać dźwięki ze swojego otoczenia,

–        zna różne rodzaje muzeów,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

 

 

 

 

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

 

–        układa rzeźbę z kolegi za pomocą gestów i słów,

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.1

 

IV.15

 

 

 

 

IV.8

 

 

I.5

 

IV.7

 

 

IV.2, IV.8

 

 

I.5, I.6, III.5

 

 

 

 

IV.2

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.9

 

 

 

 

I.5, III.5

 

 

 

IV.8

 

I.6

 

1

 

1, 3

 

 

 

 

1, 8

 

 

1, 5

 

8

 

 

5

 

 

1, 8

 

 

 

 

1, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 4

 

 

 

 

1, 7

 

 

 

1, 8

 

1

 

 

Kp, cz. 3, s. 26–27

Td, nr 53
W, karta 21, karta z literą

 

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w filharmonii,

·         rozwijanie sprawności fizycznej.

4. Filharmonia  

·         Śpiewające powitanie – zabawa powitalna.

·         Wysoko i nisko – muzyczna zabawa ruchowa.

·         Zeszyt Supersmyka – rozwijanie umiejętności odejmowania, dekodowanie.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 23.

·         Z wizytą w filharmonii.

 

 

·         Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 12.

 

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Klasy ze wskazówkami – zabawa ruchowa; Podaj dalej – zabawa rytmiczna.

·         Utrwalenie melodii piosenki Ulica Sztuk Przepięknych.

·         Śpiewacy – ćwiczenie oddechowe.

·         Jak się zachowywać w kinie, teatrze, filharmonii i muzeum? – zabawa dydaktyczna.

·         Pisanie po śladach poznanych liter. Odczytywanie wyrazów. Rozwiązywanie rebusów, łączenie ich z właściwymi wyrazami.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        prezentuje śpiewający sposób powitania,

–        wykonuje ustalone ruchy z wstążką,

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        wie, jak należy się zachowywać w filharmonii,

–        aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

–        słucha melodię piosenki,

 

 

–        śpiewa samogłoski,

 

–        wskazuje właściwe i nieprawidłowe zachowania,

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

 

 

 

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.7

 

IV.7

 

 

I.7, I.9, IV.15

 

 

 

I.5

 

IV.1, IV.2,

IV.5

 

I.8

 

 

I.5

 

 

 

 

IV.7

 

 

IV.7

 

 

III.5, III.8, IV.5

 

 

I.9, IV.8

 

 

 

 

 

 

 

I.6

 

8

 

1, 8

 

 

1, 4

 

 

 

1, 5

 

3, 8

 

 

1, 5

 

 

1

 

 

 

 

1, 8

 

 

1

 

 

1, 5, 6

 

 

1, 5, 7

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Kp, cz. 3, s. 28

Td, nr 52

ZS, s.63

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         rozwijanie ekspresji artystycznej,

·         rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa.

5. Jestem artystą  

·         Kolorowe przywitanie – zabawa powitalna.

·         Światła, kamera, akcja! – zabawa ruchowa.

 

·         Odczytywanie wyrazów. Otaczanie pętlą tych z nich, do których pasują rysunki. Skreślanie co drugiego koralika, odczytywanie liter z nieprzekreślonych koralików.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 23.

·         Jestem artystą – zajęcia plastyczne.

 

 

 

·         Idzie rak – zabawa ruchowa na podstawie tradycyjnej rymowanki.

·         Słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej Kłopoty z R.

 

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Malarz, rzeźbiarz, rysownik – zabawa ruchowa; Kolorowa kora – zabawa badawcza.

·         Śpiew – zbiorowy i indywidualny – piosenki Ulica Sztuk Przepięknych.

·         Przypomnienie zabaw muzycznych z całego tygodnia.

·         Mój własny kolor – eksperymenty z barwą.

·         Jak wykonać obraz – zabawa plastyczna.

·         Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        wita się w wymyślony przez siebie sposób,

–        wraz z kolegami odtwarza sytuację na planie filmowym,

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

 

 

 

 

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        eksperymentuje z artystycznymi środkami wyrazu w trakcie tworzenia prac plastycznych,

–        naśladuje ruchy raka,

 

 

–        rozpoznaje i nazywa poznane litery, poznaje (nowe) znaczenie słów,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

–        śpiewa piosenkę,

 

 

–        aktywnie uczestniczy w zabawach,

 

–        łączy kolory,

 

–        wykonuje szkic obrazu,

 

–        odpowiada na pytanie tygodnia,

 

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.1

 

I.5, IV.2

 

 

IV.4, IV.8

 

 

 

 

 

 

 

I.5

 

IV.2, IV.5,

IV.11, IV.20

 

 

 

I.5, IV.2

 

 

IV.6

 

 

I.5, IV.13

 

 

 

 

 

IV.7

 

 

IV.7

 

 

IV.8

 

IV.8

 

 

III.5, IV.1, IV.2

 

I.6

 

1

 

1

 

 

1, 5

 

 

 

 

 

 

 

1, 5

 

1, 8

 

 

 

 

1

 

 

5

 

 

1, 7

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

1, 5, 8

 

 

1, 8

 

1, 8

 

 

1, 3, 5, 6, 8

 

1

 

 

Kp, cz. 3, s. 27

W, karta Supersmyka

 

Luty, tydzień 4.
Krąg tematyczny (temat tygodnia): Co łączy kurę i dinozaura?
Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek

·         tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań

·         wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

Językowa aktywność dziecka

·         określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu

·         rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej

·         rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)

·         nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)

·         nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

·         gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach)

Artystyczna aktywność dziecka

·         improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki

·         wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków

·         samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·         nazywanie wybranych organów wewnętrznych, np.: serce, płuca, żołądek, mózg, określanie ich funkcji

·         zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych

·         uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym

·         bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii

·         wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

·         szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym

·         otaczanie troską roślin i zwierząt

·         czynny udział w dekorowaniu sali

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         określanie swoich zainteresowań

·         samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie

·         wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny

·         werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)

·         ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)

·         ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas

·         wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

·         czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie

·         współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach

·         inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy

·         pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego

·         prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych

·         planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu

·         podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

·         poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji

·         poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata

Językowa aktywność dziecka

·         sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach

·         samodzielne układanie opowiadań

·         posługiwanie się poprawną mową

·         układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń

·         formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat

·         rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów

Artystyczna aktywność dziecka

·         samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym

·         tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)

·         wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych

·         improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki

·         śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością

·         słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice

·         poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem

·         opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej

·         samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy

·         uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań

·         uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

Poznawcza aktywność dziecka

·         wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)

·         inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci

·         uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych

·         indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami

·         rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii

·         rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń

·         tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt

·         orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.

·         klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych

·         posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym

·         dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

·         układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie

·         poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt

·         zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu

·         nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)

·         rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

·         rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41–45, 50, 52–54, 56–61, 65–69, 71–75, 77, 78).

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         rozwijanie mowy,

·         usystematyzowanie dziecięcej wiedzy o dinozaurach, poznanie różnic i podobieństw występujących między dinozaurami a innymi zwierzętami.

1. Roślinożerne olbrzymy  

·         Ryczące powitanie – zabawa powitalna.

·         Śladami dinozaurów – zabawa orientacyjno-porządkowa.

·         Kolejka dinozaurów – ćwiczenie pamięci.

 

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 24.

·         Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Kurozaury. 

·         Spacer pod brachiozaurem – zabawa ruchowa.

·         Jaki jest dinozaur?

 

 

 

 

 

 

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Przybij „piątkę” tyranozaurowi – zabawa ruchowa; Odliczanie do przodu, odliczanie do tyłu – zabawa ruchowa rozwijająca uważność.

·         Park jurajski wita – zapoznanie z piosenką tygodnia.

·         Podwieczorek diplodoka – zabawa logopedyczna.

·         Park jurajski – plastyczna praca grupowa, część I.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

Dziecko:

–        wita się głośnym rykiem,

–        porusza się po sali według muzycznych wskazówek,

–        zapamiętuje kolejność dinozaurów, zauważa, co się zmieniło,

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

 

 

–        bierze udział w zabawie,

 

 

–        prezentuje swoją wiedzę o dinozaurach, wie, jakie są różnice i podobieństwa między dinozaurami i współczesnymi zwierzętami,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

 

 

–        uważnie słucha piosenki i śpiewa jej refren,

 

–        naśladuje ruchy warg i języka N.,

–        wykonuje w grupie pracę plastyczną,

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.1

 

I.5, IV.7

 

 

IV.2

 

 

I.5

 

IV.2, IV.5, IV.18

 

 

 

 

I.5

 

 

 

IV.8, IV.18

 

 

 

 

 

 

I.5, III.5

 

 

 

 

 

 

IV.7

 

 

IV.2

 

IV.8, IV.11

 

I.6

 

1

 

1

 

 

1, 7

 

 

1, 5

 

1, 5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1, 3, 5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

1

 

1, 8

 

1

 

Kp, cz. 3, s. 30–32

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         zapoznanie z charakterystycznymi cechami dinozaurów mięsożernych,

·         rozwijanie sprawności fizycznej.

2. Groźni mięsożercy  

·         Ryczące powitanie – zabawa powitalna.

·         Stada dinozaurów – zabawa rozwijająca umiejętność klasyfikowania.

·         Zeszyt Supersmyka – odszukiwanie brakujących fragmentów obrazka, rozwijanie sprawności manualnej.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 24.

·         Tyranozaur i spółka – zajęcia metodą storytellingu.

·         Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 12.

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Jak ujarzmić dinozaura? Tyranozaur na łowach – zabawy ruchowe.

·         Utrwalenie refrenu piosenki Park jurajski wita. Nauka pierwszej zwrotki piosenki.

·         Śpiący dinozaur – ćwiczenie oddechowe.

·         Atlas z dinozaurami – przeglądanie książek popularnonaukowych.

·         Park jurajski – plastyczna praca grupowa, część II.

·         Wędrówki dinozaurów – ćwiczenie dodawania, odejmowania oraz zapisywania działań matematycznych.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        wita się głośnym rykiem,

–        dzieli figurki dinozaurów według zauważonej zasady,

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

 

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        zna charakterystyczne cechy dinozaurów mięsożernych,

–        aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

–        śpiewa refren i zwrotkę piosenki,

 

 

–        na wydechu wypowiada głoskę uuuuu,

–        przegląda książki,

 

 

–        wykonuje w grupie pracę plastyczną,

–        wykonuje działania matematyczne,

 

 

 

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.1

 

IV.12

 

 

 

I.7

 

 

 

 

I.5

 

IV.2, IV.18

 

 

I.8

 

I.5, III.5

 

 

 

 

IV.7

 

 

 

IV.2

 

 

IV.19

 

IV.8, IV.11

 

IV.9, IV.15

 

 

 

 

 

I.6

 

1

 

1, 3

 

 

 

1, 8

 

 

 

 

1, 5

 

1, 3, 5

 

 

1, 5

 

1

 

 

 

 

1, 8

 

 

 

1

 

 

1, 3

 

1, 8

 

1, 3

 

 

 

 

 

1

Kp, cz. 3, s. 33

ZS, s. 64

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

·         zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi.

3. Czy to smoki?  

·         Ryczące powitanie – zabawa powitalna.

·         Domino sylabowe – ćwiczenie umiejętności czytania.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 24.

·         Zabawy z piosenką Park jurajski wita.

·         Niezwykłe dinozaury – zajęcia z elementami storytellingu.

 

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Do ilu dorzucimy? – zabawa ruchowa; Ogon dinozaura – zabawa ruchowa.

·         Kecalkoatl w locie, kecalkoatl na spacerze – zabawa ruchowa.

·         Omawianie obrazka. Rysowanie po śladzie dinozaura i kolorowanie go.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        wita się głośnym rykiem,

–        łączy sylaby z kartoników, tworząc wyraz,

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        naśladuje wybrane postacie,

–        zna fakty dotyczące wybranych gatunków zwierząt prehistorycznych,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

–        bierze udział w zabawie,

 

 

–        poprawnie wykonuje zadania,

 

 

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.1

 

IV.4

 

 

I.5

 

IV.7

 

IV.2, V.8, IV.18

 

 

 

I.5, III.5

 

 

 

 

I.5

 

 

 

I.7, IV.8

 

 

I.6

 

 

1

 

1, 5

 

 

1, 5

 

8

 

3, 5

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1, 8

 

 

1

 

 

Kp, cz. 3, s. 34
W, karta 22

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         zapoznanie z pracą paleontologa,

·         rozwijanie sprawności fizycznej.

4. Kto się zna na dinozaurach?  

·         Ryczące powitanie – zabawa powitalna.

·         Który dinozaur tu nie pasuje? – zabawa rozwijająca myślenie logiczne.

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 24.

·         Specjalista od dinozaurów – zajęcia metodą storytellingu.

·         Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 12.

 

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Skamieliny – zabawa ruchowa; Znajdź skamielinę – zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość.

·         Utrwalenie melodii piosenki Park jurajski wita.

·         Mój dinozaur – rozwijanie kreatywności, ćwiczenie motoryki małej.

·         Po tropach dinozaurów – zabawa ruchowa.

 

·         Mniej czy więcej? – zabawa matematyczna.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        wita się głośnym rykiem,

–        wskazuje niepasującego dinozaura do pozostałych,

 

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        wie, kim jest paleontolog,

 

–        aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

–        słucha melodię piosenki,

 

 

–        tworzy postać dinozaura z kół wyciętych z kolorowego papieru,

 

–        pokonuje drogę ułożoną z papierowych łap dinozaurów,

–        porównuje liczbę dinozaurów w grupach,

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.1

 

IV.12, IV.18

 

 

 

I.5

 

IV.2, IV.18,

IV.20

 

 

I.8

 

 

I.5, III.5

 

 

 

 

IV.7

 

 

IV.8

 

 

 

I.5

 

 

IV.9, IV.15

 

I.6

 

1

 

1, 7

 

 

 

1, 5

 

1, 3, 5

 

 

 

1, 5

 

 

1

 

 

 

 

1, 8

 

 

1, 8

 

 

 

1

 

 

1, 3

 

1

Kp, cz. 3, s. 35

Td, nr 55

 

Temat dnia Aktywność
i działalność
dziecka
Cele
operacyjne
Punkty z
obszarów
podstawy programowej
Numer rozwijanej kompetencji kluczowej Karty pracy, tablice demonstracyjne, wyprawka, zeszyt Supersmyka
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

·         rozwijanie ekspresji twórczej,

·         rozwijanie mowy.

5. Park jurajski  

·         Ryczące powitanie – zabawa powitalna.

·         Jaja dinozaurów – eksperyment, część I.

·         Ile nóg? – zabawa rozwijająca umiejętność liczenia.

 

·         Ćwiczenia poranne – zestaw nr 24.

·         Park jurajski – zajęcia metodą storytellingu.

·         Pterodaktyl, diplodok, triceratops – zabawa ruchowa.

·         Zwierzęta, których już nie ma.

·         Zabawy na świeżym powietrzu: Muzeum historii naturalnej – zabawa ruchowa; Z szybkością dźwięku – zabawa ruchowa rozwijająca refleks.

·         Śpiew – zbiorowy i indywidualny – piosenki Park jurajski wita.

·         Przypomnienie zabaw muzycznych z całego tygodnia.

·         Jaja dinozaurów – eksperyment, część II.

·         Z kamienia na kamień – zabawa ruchowa.

·         Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu.

·         Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

 

–        wita się głośnym rykiem,

–        bierze udział w eksperymencie,

 

–        przelicza kropki na kartoniku, mówi, ile dinozaurów zostawi tyle śladów, ile jest kropek,

–        wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

–        tworzy przestrzenną kompozycję plastyczną,

–        bierze udział w zabawie,

 

 

–        tworzy zdania złożone,

 

–        przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 

 

 

–        śpiewa piosenkę,

 

 

–        aktywnie uczestniczy w zabawach,

 

–        obserwuje eksperyment,

 

–        pokonuje drogę ułożoną z papierowych kamieni,

 

 

–        odpowiada na pytanie tygodnia,

 

–        zgodnie bawi się z kolegami.

 

IV.1

 

I.6, IV.11

 

 

IV.15

 

 

 

I.5

 

IV.8, IV.18

 

I.5

 

 

IV.2, IV.5, IV.6

 

I.5, III.5

 

 

 

 

 

 

IV.7

 

 

 

IV.7

 

 

I.6, IV.11

 

I.5

 

 

III.5, IV.1, IV.2

 

I.6

 

1

 

1, 7

 

 

1, 3

 

 

 

1, 5

 

1, 3, 5, 8

 

1

 

 

1, 3, 5

 

1

 

 

 

 

 

 

1, 8

 

 

 

1, 8

 

 

1, 8

 

1

 

 

1, 3, 5, 7, 8

 

1

 

W, karta Supersmyka