Misja Przedszkola, Wizja Dziecka, Model Absolwenta

Misja Przedszkola, Wizja Dziecka, Model Absolwenta

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

– Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka  stosownie do jego wrodzonych możliwości.

– Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

– Zapewnia wysokiej jakości edukację dla dzieci prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli.

– Dba o dobre samopoczucie dziecka, wzmacnia poczucie jego wartości i uczy szacunku do  innych,

– Inspiruje do samodzielnego działania, poznawania świata i nabierania doświadczeń przez dzieci.

– Dostosowuje metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka.

– Wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki – umożliwia prezentację osiągnięć  dzieci w środowisku.

– Przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

– Propaguje trwałe i uniwersalne wzorce postępowania.

– Promuje i propaguje zachowania proekologiczne i prozdrowotne.

– Otacza specjalistyczną opieką dzieci z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi.

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Sylwetka wychowanka:

 • aktywny, twórczy, kreatywny, poszukujący, zachowujący w pamięci ważne osoby, miejsca, wydarzenia, dostrzegający piękno otaczającej przyrody, wykazujący postawę proekologiczną i prozdrowotną.
 • ciekawe świata i radosne,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej

wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • chęć poznawania nowoczesnych technologii,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność i odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);

posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie;

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną) oraz przestrzega ww. praw i zasad.

nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.